Reserva de sales

L'Auditori de la Diputació d'Alacant disposa de deu espais que es poden reservar. A continuació podrà conèixer les tarifes vigents, els bonificacions, els mitjans inclosos per a cadascuna dels ixes, així com els normes de gestió i els relatives al muntatge i desmuntatge.

Tarifes 2013 dels Ixes
Tarifes Jornada Completa Mitja Jornada
Sala Sinfònica 2.800,00 ? 2.000,00 ?
Sala de Cambra 720,00 ? 480,00 ?
Sala de Conferències 1.120,00 ? 800,00 ?
Sala Col·loquis 880,00 ? 480,00 ?
Sala d'Exposicions 1.760,00 ? 1.200,00 ?
Sala de vidre 1.200,00 ? 880,00 ?
Aula 1 360,00 ? 280,00 ?
Hall 3,20 ? / m2 3,20 ? / m2
Foyer 2,40 ? / m2 2,40 ? / m2
Total: 9.200,00 ? 6.400,00 ?

Muntatge i desmuntatge

El preu establert pel lloguer de les sales en les presents tarifes inclou el dia de muntatge anterior a la realització de l'esdeveniment, així com mig dia de desmuntatge posterior a la realització del mateix.

En el cas de sobrepassar els temps de muntatge i desmuntatge inclosos en el preu establit pel lloguer dels ixes, estos és facturaren al 50% del preu de la sala.

Bonificacions al lloguer dels ixes

S'estableixen les següents bonificacions als tarifes dels ixes, que podran ser acumulatives, podent arribar fins al 95% de bonificació respecte dels tarifes aplicables:

 1. En funció de la naturalesa jurídica del sol · licitant. Tindran dret a una cota bonificada els següents entitats:
  • Diputació Provincial d'Alacant. Bonificació del 50%.
  • Entitats i organismes dependents de la Diputació d'Alacant Provincial d'Alacant. Bonificació del 40%.
  • Administracions Publiques. Bonificació del 30%.
  • Entitats i organismes dependents d'Administracions Públiques. Bonificació del 25%.
  • Entitats sense ànim de lucre. Bonificació del 50%, sempre que compleixin els requisits establerts per a la concessió d'aquestes bonificacions.
  • Institucions educatives. Bonificació del 50%, sempre que compleixin els requisits establerts per a la concessió d'aquestes bonificacions.
 2. En funció de la finalitat de l'acte o esdeveniment organitzat pel sol · licitant, s'estableix una bonificació del 25%:
  • Actes els fins seguixen coincidents amb els de LA FUNDACIÓ.
  • Actes amb fins benèfics.
 3. En funció del tipus d'acte o esdeveniments, s'estableix una bonificació del 20%:
  • Actes amb entrada lliure o gratuïta.
  • Actes amb venda d'entrades, la recaptació vagi destinada a finançar projectes de caràcter benèfic.
  • (*) Estes bonificacions és concediran:
  • D'OFICI: Les que fan referència a la naturalesa jurídica del sol · licitant.
  • A INSTÀNCIES DEL SOL · LICITANT: La resta de bonificacions, per a la concessió hauran de presentar el corresponent projecte justificatiu.
  • La concessió d'aquestes bonificacions estarà condicionades al compliment dels requisits que estableix el procediment que reguli la seva sol · licitud i concessió.

(**)Mitjans tècnics i humans que s'inclouen en el lloguer bonificat.

En el lloguer bonificat s'inclouen els mitjans tècnics amb què compta cada una de les sales i, si escau, aquells que no estant en les sales i / o espais, són propietat de l'Auditori, com mobiliaris, allargadors, etc.), i que figuren en el "rider" (document d'equipament tècnic) de cadascuna de les sales i espais d'ADDA, així com aquells serveis que es presten per empreses externes però que són necessaris per al correcte funcionament del ADDA, com pot ser vigilància , neteja, tècnic de so, electricistes, etc.

En cap cas es considerarà inclòs en el lloguer bonificat aquells altres serveis que es presten a través d'empreses externes i que no estan directament relacionats amb el funcionament ordinari de l'ADDA (hostesses, restauració, audiovisuals, etc.)

Mitjans inclosos en preu de lloguer de cada un dels espais de l'ADDA

S'inclou en el lloguer els mitjans tècnics amb què compta cada una de les sales (i, si escau, aquells que no estant en les sales i / o espais, són propietat de l'Auditori, com mobiliaris, allargadors, etc.), i que figuren en el "rider" (document d'equipament tècnic) de cadascuna de les sales i espais del ADDA, així com aquells serveis que es presten per empreses externes però que ens necessaris per al correcte funcionament del ADDA, com pot ser la vigilància, neteja, tècnic de so, electricistes, etc.

En cap cas es considerarà inclòs en el preu o tarifa pel lloguer dels espais del ADDA la prestació d'aquells altres serveis que es presten a través d'empreses externes i que no estan directament relacionats amb el funcionament ordinari de l'ADDA (hostesses, restauració, audiovisuals, etc.)

La contractació de serveis no inclosos en el preu o tarifa de l'espai llogat s'efectuarà, bé a través de LA FUNDACIÓ, bé directament per l'interessat.

Per al cas que la contractació dels serveis no inclosos en la tarifa de l'espai s'efectuï per LA FUNDACIÓ, la mateixa emetrà factura independent per aquests serveis. En aquest cas, LA FUNDACIÓ facturarà pel preu de cost, incrementant en un quinze per cent (15%), en concepte de despeses de gestió.

Normes de gestió

 1. És considera mitja jornada la que va dels 8:00 hores als 15:00 hores o, si no, la que va dels 15:00 hores als 22:00 hores. És considera jornada completa la que va dels 8.00 hores fins els 22:00 hores.
 2. Per a la contractació dels espais s'haurà d'abonar:
  • El 15% del cost total de l'esdeveniment establert en el pressupost degudament signat i acceptat, en el concepte de reserva.
  • I el 10% del cost total de l'esdeveniment establert en el pressupost degudament signat i acceptat, en concepte de fiança.

  La resta del preu establert en el pressupost degudament signat i acceptat s'abonarà amb 48 hores d'antelació a l'inici de les tasques de muntatge o, si no, de la realització de l'esdeveniment

 3. En el cas que l'activitat congressual o esdeveniment estigui organitzada per una empresa especialitzada (agències de viatges, OPC, etc.) Es podrà signar un conveni amb la mateixa que estableixi un descompte màxim de fins a un 10% respecte de les tarifes aplicables en cada cas.

Segon. - Facultar al Sr Vicepresident d'aquesta Fundació per a quantes actualitzacions necessàries en execució del present acord.

(*) Normes i tarifes per a la gestió d'espais aprovat en el Patronat de la "Fundació de la Comunitat Valenciana Auditori de la Diputació d'Alacant, ADDA" en sessió del 20 desembre 2012

ADDA, Paseo de Campoamor, s/n 03010 Alicante. Todos los derechos reservados.